دره اوچ دره لر

بخش مرکزی

فروشگاه میرزائی

خیابان معلم شمالی

مسجد جامع

بخش مرکزی

کوه پیرداغ

بخش مرکزی

خرده فروشی برادران

خیابان شهید دکتر بهشتی

کابینت سازی محمدزاده

خیابان معلم جنوبی

دره چره دار

بخش ترکمانچای

شرکت یانار مشعل

خیابان شهید رحیمی

فروشگاه لباس زنانه

خیابان فنی و حرفه ای

دره چیراخلی

بخش مرکزی

آلتون کامپیوتر

خیابان خیام جنوبی

نمایشگاه اتومبیل

خیابان شهید دکتر بهشتی

سنگبری جوانمردی

خیابان ارتش