درباره

لواش پزی قاسمی یک نانوایی واقع در شهر میانه، خیابان امین است.