پرتعدادترین گروه‌های ثبت شده

۴۶۳ نقطه
۳۳۰ نقطه
۳۲۸ نقطه
۲۱۷ نقطه
۱۳۱ نقطه
۱۲۲ نقطه
۱۲۰ نقطه
۱۱۲ نقطه
۱۱۲ نقطه
۱۰۷ نقطه
۹۸ نقطه
۸۴ نقطه
۷۸ نقطه
۷۲ نقطه
۷۰ نقطه
۶۶ نقطه
۶۱ نقطه
۵۹ نقطه
۵۸ نقطه
۵۸ نقطه
۵۶ نقطه
۴۵ نقطه
۴۲ نقطه
۴۲ نقطه
۴۲ نقطه
۴۱ نقطه
۴۰ نقطه
۳۸ نقطه
۳۳ نقطه
۳۳ نقطه
۳۲ نقطه
۳۱ نقطه
۳۰ نقطه
۲۸ نقطه