نقطه‌های تصادفی

نانوایی (سبوس دار)

خیابان مطهری شمالی

دره قاخیدی

بخش ترکمانچای

سمساری

خیابان بعثت

لوازم قنادی پاک

خیابان معلم جنوبی