درباره

دره سویودودرسی یک دره واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان غربی است.