درباره

خیاطی برش یک خیاطی واقع در شهر میانه، خیابان آزادگان شمالی است.