درباره

رودخانه قزل اوزن یک رودخانه واقع در بخش مرکزی، دهستان گرمه جنوبی است.