اوقات شرعی امروز به افق شهر میانه

اذان صبح۰۵:۰۹:۳۸
اذان ظهر۱۳:۲۲:۲۳
اذان مغرب۲۰:۲۱:۲۶

اوقات شرعی امروز به افق شهر میانه

اذان صبح۰۵:۰۹:۳۸
اذان ظهر۱۳:۲۲:۲۳
اذان مغرب۲۰:۲۱:۲۶
اذان صبح ۰۵:۰۹:۳۸
اذان ظهر ۱۳:۲۲:۲۳
اذان مغرب ۲۰:۲۱:۲۶

اوقات شرعی به افق میانه در شهریور ۱۳۹۸

تاریخ اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه‌شب شرعی
جمعه ۱ شهریور ۱۳۹۸ ۰۵:۰۹:۳۸ ۰۶:۴۲:۰۳ ۱۳:۲۲:۲۳ ۲۰:۰۲:۱۰ ۲۰:۲۱:۲۶ ۰۰:۳۶:۲۸
شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸ ۰۵:۱۰:۴۷ ۰۶:۴۲:۵۳ ۱۳:۲۲:۰۷ ۲۰:۰۰:۴۷ ۲۰:۲۰:۰۱ ۰۰:۳۶:۲۱
یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸ ۰۵:۱۱:۵۶ ۰۶:۴۳:۴۴ ۱۳:۲۱:۵۱ ۱۹:۵۹:۲۴ ۲۰:۱۸:۳۵ ۰۰:۳۶:۱۴
دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸ ۰۵:۱۳:۰۴ ۰۶:۴۴:۳۴ ۱۳:۲۱:۳۴ ۱۹:۵۸:۰۰ ۲۰:۱۷:۰۹ ۰۰:۳۶:۰۶
سه شنبه ۵ شهریور ۱۳۹۸ ۰۵:۱۴:۱۲ ۰۶:۴۵:۲۴ ۱۳:۲۱:۱۷ ۱۹:۵۶:۳۶ ۲۰:۱۵:۴۲ ۰۰:۳۵:۵۸
چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۸ ۰۵:۱۵:۲۰ ۰۶:۴۶:۱۴ ۱۳:۲۰:۵۹ ۱۹:۵۵:۱۱ ۲۰:۱۴:۱۵ ۰۰:۳۵:۴۹
پنجشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۸ ۰۵:۱۶:۲۷ ۰۶:۴۷:۰۴ ۱۳:۲۰:۴۲ ۱۹:۵۳:۴۵ ۲۰:۱۲:۴۷ ۰۰:۳۵:۳۹
جمعه ۸ شهریور ۱۳۹۸ ۰۵:۱۷:۳۳ ۰۶:۴۷:۵۴ ۱۳:۲۰:۲۴ ۱۹:۵۲:۱۹ ۲۰:۱۱:۱۸ ۰۰:۳۵:۲۹
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ ۰۵:۱۸:۳۹ ۰۶:۴۸:۴۴ ۱۳:۲۰:۰۵ ۱۹:۵۰:۵۱ ۲۰:۰۹:۴۹ ۰۰:۳۵:۱۷
یکشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ ۰۵:۱۹:۴۴ ۰۶:۴۹:۳۴ ۱۳:۱۹:۴۶ ۱۹:۴۹:۲۴ ۲۰:۰۸:۱۹ ۰۰:۳۵:۰۶
دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ ۰۵:۲۰:۴۹ ۰۶:۵۰:۲۴ ۱۳:۱۹:۲۷ ۱۹:۴۷:۵۶ ۲۰:۰۶:۴۹ ۰۰:۳۴:۵۵
سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۸ ۰۵:۲۱:۵۴ ۰۶:۵۱:۱۴ ۱۳:۱۹:۰۸ ۱۹:۴۶:۲۷ ۲۰:۰۵:۱۸ ۰۰:۳۴:۴۲
چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ ۰۵:۲۲:۵۸ ۰۶:۵۲:۰۳ ۱۳:۱۸:۴۸ ۱۹:۴۴:۵۸ ۲۰:۰۳:۴۷ ۰۰:۳۴:۳۰
پنجشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۸ ۰۵:۲۴:۰۲ ۰۶:۵۲:۵۳ ۱۳:۱۸:۲۸ ۱۹:۴۳:۲۹ ۲۰:۰۲:۱۶ ۰۰:۳۴:۱۷
جمعه ۱۵ شهریور ۱۳۹۸ ۰۵:۲۵:۰۵ ۰۶:۵۳:۴۲ ۱۳:۱۸:۰۸ ۱۹:۴۱:۵۹ ۲۰:۰۰:۴۴ ۰۰:۳۴:۰۳
شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ ۰۵:۲۶:۰۷ ۰۶:۵۴:۳۲ ۱۳:۱۷:۴۸ ۱۹:۴۰:۲۸ ۱۹:۵۹:۱۲ ۰۰:۳۳:۴۹
یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ ۰۵:۲۷:۱۰ ۰۶:۵۵:۲۲ ۱۳:۱۷:۲۷ ۱۹:۳۸:۵۷ ۱۹:۵۷:۴۰ ۰۰:۳۳:۳۴
دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۸ ۰۵:۲۸:۱۱ ۰۶:۵۶:۱۱ ۱۳:۱۷:۰۶ ۱۹:۳۷:۲۶ ۱۹:۵۶:۰۸ ۰۰:۳۳:۱۹
سه شنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۸ ۰۵:۲۹:۱۳ ۰۶:۵۷:۰۱ ۱۳:۱۶:۴۵ ۱۹:۳۵:۵۵ ۱۹:۵۴:۳۵ ۰۰:۳۳:۰۴
چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸ ۰۵:۳۰:۱۳ ۰۶:۵۷:۵۰ ۱۳:۱۶:۲۴ ۱۹:۳۴:۲۳ ۱۹:۵۳:۰۲ ۰۰:۳۲:۴۸
پنجشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۸ ۰۵:۳۱:۱۴ ۰۶:۵۸:۴۰ ۱۳:۱۶:۰۳ ۱۹:۳۲:۵۲ ۱۹:۵۱:۲۹ ۰۰:۳۲:۳۳
جمعه ۲۲ شهریور ۱۳۹۸ ۰۵:۳۲:۱۴ ۰۶:۵۹:۲۹ ۱۳:۱۵:۴۲ ۱۹:۳۱:۲۰ ۱۹:۴۹:۵۶ ۰۰:۳۲:۱۶
شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ ۰۵:۳۳:۱۳ ۰۷:۰۰:۱۹ ۱۳:۱۵:۲۱ ۱۹:۲۹:۴۷ ۱۹:۴۸:۲۲ ۰۰:۳۲:۰۰
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ ۰۵:۳۴:۱۳ ۰۷:۰۱:۰۸ ۱۳:۱۴:۵۹ ۱۹:۲۸:۱۵ ۱۹:۴۶:۴۹ ۰۰:۳۱:۴۳
دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ ۰۵:۳۵:۱۲ ۰۷:۰۱:۵۸ ۱۳:۱۴:۳۸ ۱۹:۲۶:۴۲ ۱۹:۴۵:۱۶ ۰۰:۳۱:۲۶
سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ ۰۵:۳۶:۱۰ ۰۷:۰۲:۴۸ ۱۳:۱۴:۱۶ ۱۹:۲۵:۱۰ ۱۹:۴۳:۴۲ ۰۰:۳۱:۰۹
چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ ۰۵:۳۷:۰۸ ۰۷:۰۳:۳۷ ۱۳:۱۳:۵۵ ۱۹:۲۳:۳۷ ۱۹:۴۲:۰۹ ۰۰:۳۰:۵۱
پنجشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ ۰۵:۳۸:۰۶ ۰۷:۰۴:۲۷ ۱۳:۱۳:۳۴ ۱۹:۲۲:۰۴ ۱۹:۴۰:۳۵ ۰۰:۳۰:۳۳
جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ ۰۵:۳۹:۰۳ ۰۷:۰۵:۱۷ ۱۳:۱۳:۱۲ ۱۹:۲۰:۳۲ ۱۹:۳۹:۰۲ ۰۰:۳۰:۱۶
شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ۰۵:۴۰:۰۰ ۰۷:۰۶:۰۷ ۱۳:۱۲:۵۱ ۱۹:۱۸:۵۹ ۱۹:۳۷:۲۹ ۰۰:۲۹:۵۸
یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ۰۵:۴۰:۵۷ ۰۷:۰۶:۵۷ ۱۳:۱۲:۳۰ ۱۹:۱۷:۲۶ ۱۹:۳۵:۵۵ ۰۰:۲۹:۴۰
تصویر زمینه: مسجد قمر بنی هاشم(ع)، خیابان امین