اوقات شرعی امروز به افق شهر میانه

اذان صبح۰۵:۰۱:۴۹
اذان ظهر۱۲:۰۵:۳۰
اذان مغرب۱۸:۰۱:۵۸

اوقات شرعی امروز به افق شهر میانه

اذان صبح۰۵:۰۱:۴۹
اذان ظهر۱۲:۰۵:۳۰
اذان مغرب۱۸:۰۱:۵۸
اذان صبح ۰۵:۰۱:۴۹
اذان ظهر ۱۲:۰۵:۳۰
اذان مغرب ۱۸:۰۱:۵۸

اوقات شرعی به افق میانه در مهر ۱۳۹۸

تاریخ اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه‌شب شرعی
دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸ ۰۴:۴۱:۵۴ ۰۶:۰۷:۴۸ ۱۲:۱۲:۰۹ ۱۸:۱۵:۵۴ ۱۸:۳۴:۲۳ ۲۳:۲۹:۲۲
سه شنبه ۲ مهر ۱۳۹۸ ۰۴:۴۲:۵۰ ۰۶:۰۸:۳۸ ۱۲:۱۱:۴۸ ۱۸:۱۴:۲۱ ۱۸:۳۲:۵۰ ۲۳:۲۹:۰۳
چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸ ۰۴:۴۳:۴۶ ۰۶:۰۹:۲۹ ۱۲:۱۱:۲۷ ۱۸:۱۲:۴۹ ۱۸:۳۱:۱۷ ۲۳:۲۸:۴۵
پنجشنبه ۴ مهر ۱۳۹۸ ۰۴:۴۴:۴۱ ۰۶:۱۰:۱۹ ۱۲:۱۱:۰۶ ۱۸:۱۱:۱۷ ۱۸:۲۹:۴۵ ۲۳:۲۸:۲۷
جمعه ۵ مهر ۱۳۹۸ ۰۴:۴۵:۳۷ ۰۶:۱۱:۱۰ ۱۲:۱۰:۴۵ ۱۸:۰۹:۴۵ ۱۸:۲۸:۱۳ ۲۳:۲۸:۰۸
شنبه ۶ مهر ۱۳۹۸ ۰۴:۴۶:۳۲ ۰۶:۱۲:۰۲ ۱۲:۱۰:۲۵ ۱۸:۰۸:۱۳ ۱۸:۲۶:۴۱ ۲۳:۲۷:۵۰
یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸ ۰۴:۴۷:۲۷ ۰۶:۱۲:۵۳ ۱۲:۱۰:۰۵ ۱۸:۰۶:۴۱ ۱۸:۲۵:۱۰ ۲۳:۲۷:۳۱
دوشنبه ۸ مهر ۱۳۹۸ ۰۴:۴۸:۲۲ ۰۶:۱۳:۴۴ ۱۲:۰۹:۴۵ ۱۸:۰۵:۱۰ ۱۸:۲۳:۳۹ ۲۳:۲۷:۱۳
سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸ ۰۴:۴۹:۱۷ ۰۶:۱۴:۳۶ ۱۲:۰۹:۲۶ ۱۸:۰۳:۳۹ ۱۸:۲۲:۰۸ ۲۳:۲۶:۵۵
چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸ ۰۴:۵۰:۱۱ ۰۶:۱۵:۲۸ ۱۲:۰۹:۰۶ ۱۸:۰۲:۰۹ ۱۸:۲۰:۳۸ ۲۳:۲۶:۳۷
پنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۸ ۰۴:۵۱:۰۵ ۰۶:۱۶:۲۰ ۱۲:۰۸:۴۷ ۱۸:۰۰:۳۹ ۱۸:۱۹:۰۸ ۲۳:۲۶:۱۹
جمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۸ ۰۴:۵۱:۵۹ ۰۶:۱۷:۱۳ ۱۲:۰۸:۲۹ ۱۷:۵۹:۰۹ ۱۸:۱۷:۳۹ ۲۳:۲۶:۰۱
شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸ ۰۴:۵۲:۵۳ ۰۶:۱۸:۰۵ ۱۲:۰۸:۱۰ ۱۷:۵۷:۳۹ ۱۸:۱۶:۱۰ ۲۳:۲۵:۴۳
یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ ۰۴:۵۳:۴۷ ۰۶:۱۸:۵۸ ۱۲:۰۷:۵۲ ۱۷:۵۶:۱۱ ۱۸:۱۴:۴۲ ۲۳:۲۵:۲۶
دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸ ۰۴:۵۴:۴۱ ۰۶:۱۹:۵۲ ۱۲:۰۷:۳۵ ۱۷:۵۴:۴۲ ۱۸:۱۳:۱۵ ۲۳:۲۵:۰۸
سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ۰۴:۵۵:۳۵ ۰۶:۲۰:۴۵ ۱۲:۰۷:۱۷ ۱۷:۵۳:۱۴ ۱۸:۱۱:۴۸ ۲۳:۲۴:۵۱
چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸ ۰۴:۵۶:۲۸ ۰۶:۲۱:۳۹ ۱۲:۰۷:۰۱ ۱۷:۵۱:۴۷ ۱۸:۱۰:۲۱ ۲۳:۲۴:۳۴
پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸ ۰۴:۵۷:۲۲ ۰۶:۲۲:۳۳ ۱۲:۰۶:۴۴ ۱۷:۵۰:۲۰ ۱۸:۰۸:۵۵ ۲۳:۲۴:۱۷
جمعه ۱۹ مهر ۱۳۹۸ ۰۴:۵۸:۱۵ ۰۶:۲۳:۲۸ ۱۲:۰۶:۲۹ ۱۷:۴۸:۵۴ ۱۸:۰۷:۳۰ ۲۳:۲۴:۰۱
شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸ ۰۴:۵۹:۰۹ ۰۶:۲۴:۲۳ ۱۲:۰۶:۱۳ ۱۷:۴۷:۲۹ ۱۸:۰۶:۰۶ ۲۳:۲۳:۴۵
یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ ۰۵:۰۰:۰۲ ۰۶:۲۵:۱۸ ۱۲:۰۵:۵۸ ۱۷:۴۶:۰۴ ۱۸:۰۴:۴۳ ۲۳:۲۳:۳۰
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸ ۰۵:۰۰:۵۶ ۰۶:۲۶:۱۳ ۱۲:۰۵:۴۴ ۱۷:۴۴:۴۰ ۱۸:۰۳:۲۰ ۲۳:۲۳:۱۴
سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸ ۰۵:۰۱:۴۹ ۰۶:۲۷:۰۹ ۱۲:۰۵:۳۰ ۱۷:۴۳:۱۷ ۱۸:۰۱:۵۸ ۲۳:۲۳:۰۰
چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸ ۰۵:۰۲:۴۳ ۰۶:۲۸:۰۵ ۱۲:۰۵:۱۷ ۱۷:۴۱:۵۴ ۱۸:۰۰:۳۷ ۲۳:۲۲:۴۵
پنجشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸ ۰۵:۰۳:۳۶ ۰۶:۲۹:۰۱ ۱۲:۰۵:۰۴ ۱۷:۴۰:۳۳ ۱۷:۵۹:۱۷ ۲۳:۲۲:۳۱
جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸ ۰۵:۰۴:۲۹ ۰۶:۲۹:۵۸ ۱۲:۰۴:۵۲ ۱۷:۳۹:۱۲ ۱۷:۵۷:۵۸ ۲۳:۲۲:۱۷
شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸ ۰۵:۰۵:۲۳ ۰۶:۳۰:۵۵ ۱۲:۰۴:۴۱ ۱۷:۳۷:۵۲ ۱۷:۵۶:۳۹ ۲۳:۲۲:۰۴
یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸ ۰۵:۰۶:۱۶ ۰۶:۳۱:۵۳ ۱۲:۰۴:۳۰ ۱۷:۳۶:۳۳ ۱۷:۵۵:۲۲ ۲۳:۲۱:۵۱
دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸ ۰۵:۰۷:۱۰ ۰۶:۳۲:۵۱ ۱۲:۰۴:۲۰ ۱۷:۳۵:۱۵ ۱۷:۵۴:۰۶ ۲۳:۲۱:۳۹
سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ ۰۵:۰۸:۰۳ ۰۶:۳۳:۴۹ ۱۲:۰۴:۱۰ ۱۷:۳۳:۵۷ ۱۷:۵۲:۵۰ ۲۳:۲۱:۲۷
تصویر زمینه: بقعه امامزاده سید محمد (ع)، روستای چنار