اوقات شرعی امروز به افق شهر میانه

اذان صبح۰۵:۳۴:۱۶
اذان ظهر۱۲:۰۵:۰۹
اذان مغرب۱۷:۲۶:۱۵

اوقات شرعی امروز به افق شهر میانه

اذان صبح۰۵:۳۴:۱۶
اذان ظهر۱۲:۰۵:۰۹
اذان مغرب۱۷:۲۶:۱۵
اذان صبح ۰۵:۳۴:۱۶
اذان ظهر ۱۲:۰۵:۰۹
اذان مغرب ۱۷:۲۶:۱۵

اوقات شرعی به افق میانه در آبان ۱۳۹۸

تاریخ اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه‌شب شرعی
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸ ۰۵:۰۸:۵۷ ۰۶:۳۴:۴۷ ۱۲:۰۴:۰۱ ۱۷:۳۲:۴۱ ۱۷:۵۱:۳۶ ۲۳:۲۱:۱۶
پنجشنبه ۲ آبان ۱۳۹۸ ۰۵:۰۹:۵۱ ۰۶:۳۵:۴۶ ۱۲:۰۳:۵۳ ۱۷:۳۱:۲۶ ۱۷:۵۰:۲۳ ۲۳:۲۱:۰۵
جمعه ۳ آبان ۱۳۹۸ ۰۵:۱۰:۴۴ ۰۶:۳۶:۴۶ ۱۲:۰۳:۴۶ ۱۷:۳۰:۱۲ ۱۷:۴۹:۱۱ ۲۳:۲۰:۵۵
شنبه ۴ آبان ۱۳۹۸ ۰۵:۱۱:۳۸ ۰۶:۳۷:۴۵ ۱۲:۰۳:۳۹ ۱۷:۲۸:۵۹ ۱۷:۴۸:۰۰ ۲۳:۲۰:۴۵
یکشنبه ۵ آبان ۱۳۹۸ ۰۵:۱۲:۳۲ ۰۶:۳۸:۴۵ ۱۲:۰۳:۳۳ ۱۷:۲۷:۴۸ ۱۷:۴۶:۵۰ ۲۳:۲۰:۳۷
دوشنبه ۶ آبان ۱۳۹۸ ۰۵:۱۳:۲۶ ۰۶:۳۹:۴۵ ۱۲:۰۳:۲۷ ۱۷:۲۶:۳۷ ۱۷:۴۵:۴۲ ۲۳:۲۰:۲۸
سه شنبه ۷ آبان ۱۳۹۸ ۰۵:۱۴:۲۰ ۰۶:۴۰:۴۶ ۱۲:۰۳:۲۳ ۱۷:۲۵:۲۸ ۱۷:۴۴:۳۵ ۲۳:۲۰:۲۱
چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۸ ۰۵:۱۵:۱۴ ۰۶:۴۱:۴۷ ۱۲:۰۳:۱۹ ۱۷:۲۴:۱۹ ۱۷:۴۳:۲۹ ۲۳:۲۰:۱۳
پنجشنبه ۹ آبان ۱۳۹۸ ۰۵:۱۶:۰۸ ۰۶:۴۲:۴۸ ۱۲:۰۳:۱۶ ۱۷:۲۳:۱۲ ۱۷:۴۲:۲۴ ۲۳:۲۰:۰۷
جمعه ۱۰ آبان ۱۳۹۸ ۰۵:۱۷:۰۳ ۰۶:۴۳:۴۹ ۱۲:۰۳:۱۴ ۱۷:۲۲:۰۷ ۱۷:۴۱:۲۱ ۲۳:۲۰:۰۲
شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸ ۰۵:۱۷:۵۷ ۰۶:۴۴:۵۱ ۱۲:۰۳:۱۲ ۱۷:۲۱:۰۳ ۱۷:۴۰:۱۹ ۲۳:۱۹:۵۷
یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸ ۰۵:۱۸:۵۱ ۰۶:۴۵:۵۳ ۱۲:۰۳:۱۲ ۱۷:۲۰:۰۰ ۱۷:۳۹:۱۹ ۲۳:۱۹:۵۳
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸ ۰۵:۱۹:۴۶ ۰۶:۴۶:۵۵ ۱۲:۰۳:۱۲ ۱۷:۱۸:۵۸ ۱۷:۳۸:۲۰ ۲۳:۱۹:۴۹
سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸ ۰۵:۲۰:۴۰ ۰۶:۴۷:۵۷ ۱۲:۰۳:۱۳ ۱۷:۱۷:۵۸ ۱۷:۳۷:۲۲ ۲۳:۱۹:۴۶
چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۸ ۰۵:۲۱:۳۵ ۰۶:۴۹:۰۰ ۱۲:۰۳:۱۵ ۱۷:۱۷:۰۰ ۱۷:۳۶:۲۶ ۲۳:۱۹:۴۴
پنجشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸ ۰۵:۲۲:۲۹ ۰۶:۵۰:۰۲ ۱۲:۰۳:۱۸ ۱۷:۱۶:۰۳ ۱۷:۳۵:۳۲ ۲۳:۱۹:۴۳
جمعه ۱۷ آبان ۱۳۹۸ ۰۵:۲۳:۲۴ ۰۶:۵۱:۰۵ ۱۲:۰۳:۲۱ ۱۷:۱۵:۰۷ ۱۷:۳۴:۳۹ ۲۳:۱۹:۴۲
شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ ۰۵:۲۴:۱۸ ۰۶:۵۲:۰۸ ۱۲:۰۳:۲۵ ۱۷:۱۴:۱۳ ۱۷:۳۳:۴۸ ۲۳:۱۹:۴۳
یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ ۰۵:۲۵:۱۳ ۰۶:۵۳:۱۲ ۱۲:۰۳:۳۱ ۱۷:۱۳:۲۱ ۱۷:۳۲:۵۸ ۲۳:۱۹:۴۴
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸ ۰۵:۲۶:۰۷ ۰۶:۵۴:۱۵ ۱۲:۰۳:۳۷ ۱۷:۱۲:۳۰ ۱۷:۳۲:۱۰ ۲۳:۱۹:۴۶
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ ۰۵:۲۷:۰۲ ۰۶:۵۵:۱۸ ۱۲:۰۳:۴۴ ۱۷:۱۱:۴۱ ۱۷:۳۱:۲۳ ۲۳:۱۹:۴۹
چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸ ۰۵:۲۷:۵۷ ۰۶:۵۶:۲۱ ۱۲:۰۳:۵۱ ۱۷:۱۰:۵۴ ۱۷:۳۰:۳۹ ۲۳:۱۹:۵۲
پنجشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸ ۰۵:۲۸:۵۱ ۰۶:۵۷:۲۵ ۱۲:۰۴:۰۰ ۱۷:۱۰:۰۸ ۱۷:۲۹:۵۶ ۲۳:۱۹:۵۶
جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸ ۰۵:۲۹:۴۵ ۰۶:۵۸:۲۸ ۱۲:۰۴:۰۹ ۱۷:۰۹:۲۴ ۱۷:۲۹:۱۴ ۲۳:۲۰:۰۲
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ ۰۵:۳۰:۴۰ ۰۶:۵۹:۳۱ ۱۲:۰۴:۲۰ ۱۷:۰۸:۴۲ ۱۷:۲۸:۳۵ ۲۳:۲۰:۰۸
یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸ ۰۵:۳۱:۳۴ ۰۷:۰۰:۳۴ ۱۲:۰۴:۳۱ ۱۷:۰۸:۰۲ ۱۷:۲۷:۵۷ ۲۳:۲۰:۱۵
دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸ ۰۵:۳۲:۲۸ ۰۷:۰۱:۳۷ ۱۲:۰۴:۴۳ ۱۷:۰۷:۲۳ ۱۷:۲۷:۲۱ ۲۳:۲۰:۲۲
سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ ۰۵:۳۳:۲۲ ۰۷:۰۲:۴۰ ۱۲:۰۴:۵۶ ۱۷:۰۶:۴۷ ۱۷:۲۶:۴۷ ۲۳:۲۰:۳۱
چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸ ۰۵:۳۴:۱۶ ۰۷:۰۳:۴۲ ۱۲:۰۵:۰۹ ۱۷:۰۶:۱۲ ۱۷:۲۶:۱۵ ۲۳:۲۰:۴۰
پنجشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۸ ۰۵:۳۵:۰۹ ۰۷:۰۴:۴۵ ۱۲:۰۵:۲۴ ۱۷:۰۵:۳۹ ۱۷:۲۵:۴۵ ۲۳:۲۰:۵۰
تصویر زمینه: مسجد امام علی (ع)، خیابان آیت الله احمدی میانجی