اوقات شرعی امروز به افق شهر میانه

اذان صبح۰۶:۰۱:۱۱
اذان ظهر۱۲:۳۰:۴۵
اذان مغرب۱۷:۵۱:۰۸

اوقات شرعی امروز به افق شهر میانه

اذان صبح۰۶:۰۱:۱۱
اذان ظهر۱۲:۳۰:۴۵
اذان مغرب۱۷:۵۱:۰۸
اذان صبح ۰۶:۰۱:۱۱
اذان ظهر ۱۲:۳۰:۴۵
اذان مغرب ۱۷:۵۱:۰۸

اوقات شرعی به افق میانه در بهمن ۱۳۹۸

تاریخ اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه‌شب شرعی
سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸ ۰۶:۰۱:۱۱ ۰۷:۳۰:۵۲ ۱۲:۳۰:۴۵ ۱۷:۳۱:۰۲ ۱۷:۵۱:۰۸ ۲۳:۴۵:۵۶
چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸ ۰۶:۰۰:۵۰ ۰۷:۳۰:۲۲ ۱۲:۳۱:۰۲ ۱۷:۳۲:۰۶ ۱۷:۵۲:۱۰ ۲۳:۴۶:۱۶
پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸ ۰۶:۰۰:۲۷ ۰۷:۲۹:۵۰ ۱۲:۳۱:۱۸ ۱۷:۳۳:۱۱ ۱۷:۵۳:۱۲ ۲۳:۴۶:۳۶
جمعه ۴ بهمن ۱۳۹۸ ۰۶:۰۰:۰۱ ۰۷:۲۹:۱۶ ۱۲:۳۱:۳۳ ۱۷:۳۴:۱۶ ۱۷:۵۴:۱۴ ۲۳:۴۶:۵۵
شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸ ۰۵:۵۹:۳۵ ۰۷:۲۸:۴۰ ۱۲:۳۱:۴۸ ۱۷:۳۵:۲۲ ۱۷:۵۵:۱۷ ۲۳:۴۷:۱۴
یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۸ ۰۵:۵۹:۰۶ ۰۷:۲۸:۰۲ ۱۲:۳۲:۰۲ ۱۷:۳۶:۲۷ ۱۷:۵۶:۲۰ ۲۳:۴۷:۳۱
دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸ ۰۵:۵۸:۳۵ ۰۷:۲۷:۲۲ ۱۲:۳۲:۱۵ ۱۷:۳۷:۳۳ ۱۷:۵۷:۲۳ ۲۳:۴۷:۴۸
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸ ۰۵:۵۸:۰۳ ۰۷:۲۶:۴۱ ۱۲:۳۲:۲۷ ۱۷:۳۸:۳۹ ۱۷:۵۸:۲۷ ۲۳:۴۸:۰۴
چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۸ ۰۵:۵۷:۲۹ ۰۷:۲۵:۵۸ ۱۲:۳۲:۳۸ ۱۷:۳۹:۴۵ ۱۷:۵۹:۳۰ ۲۳:۴۸:۱۹
پنجشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۸ ۰۵:۵۶:۵۳ ۰۷:۲۵:۱۳ ۱۲:۳۲:۴۸ ۱۷:۴۰:۵۲ ۱۸:۰۰:۳۴ ۲۳:۴۸:۳۳
جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۹۸ ۰۵:۵۶:۱۵ ۰۷:۲۴:۲۷ ۱۲:۳۲:۵۸ ۱۷:۴۱:۵۸ ۱۸:۰۱:۳۷ ۲۳:۴۸:۴۷
شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ ۰۵:۵۵:۳۶ ۰۷:۲۳:۳۸ ۱۲:۳۳:۰۷ ۱۷:۴۳:۰۴ ۱۸:۰۲:۴۱ ۲۳:۴۸:۵۹
یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ ۰۵:۵۴:۵۵ ۰۷:۲۲:۴۹ ۱۲:۳۳:۱۵ ۱۷:۴۴:۱۰ ۱۸:۰۳:۴۴ ۲۳:۴۹:۱۱
دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ ۰۵:۵۴:۱۲ ۰۷:۲۱:۵۷ ۱۲:۳۳:۲۲ ۱۷:۴۵:۱۷ ۱۸:۰۴:۴۸ ۲۳:۴۹:۲۲
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ ۰۵:۵۳:۲۸ ۰۷:۲۱:۰۴ ۱۲:۳۳:۲۸ ۱۷:۴۶:۲۳ ۱۸:۰۵:۵۲ ۲۳:۴۹:۳۲
چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ ۰۵:۵۲:۴۲ ۰۷:۲۰:۱۰ ۱۲:۳۳:۳۴ ۱۷:۴۷:۲۹ ۱۸:۰۶:۵۵ ۲۳:۴۹:۴۱
پنجشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ ۰۵:۵۱:۵۴ ۰۷:۱۹:۱۴ ۱۲:۳۳:۳۹ ۱۷:۴۸:۳۵ ۱۸:۰۷:۵۸ ۲۳:۴۹:۵۰
جمعه ۱۸ بهمن ۱۳۹۸ ۰۵:۵۱:۰۵ ۰۷:۱۸:۱۶ ۱۲:۳۳:۴۳ ۱۷:۴۹:۴۱ ۱۸:۰۹:۰۲ ۲۳:۴۹:۵۷
شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ ۰۵:۵۰:۱۴ ۰۷:۱۷:۱۷ ۱۲:۳۳:۴۶ ۱۷:۵۰:۴۶ ۱۸:۱۰:۰۵ ۲۳:۵۰:۰۳
یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ ۰۵:۴۹:۲۱ ۰۷:۱۶:۱۷ ۱۲:۳۳:۴۸ ۱۷:۵۱:۵۲ ۱۸:۱۱:۰۸ ۲۳:۵۰:۰۹
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ ۰۵:۴۸:۲۷ ۰۷:۱۵:۱۵ ۱۲:۳۳:۵۰ ۱۷:۵۲:۵۷ ۱۸:۱۲:۱۱ ۲۳:۵۰:۱۴
سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ ۰۵:۴۷:۳۱ ۰۷:۱۴:۱۲ ۱۲:۳۳:۵۱ ۱۷:۵۴:۰۲ ۱۸:۱۳:۱۳ ۲۳:۵۰:۱۸
چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ ۰۵:۴۶:۳۴ ۰۷:۱۳:۰۷ ۱۲:۳۳:۵۱ ۱۷:۵۵:۰۷ ۱۸:۱۴:۱۶ ۲۳:۵۰:۲۱
پنجشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ ۰۵:۴۵:۳۵ ۰۷:۱۲:۰۱ ۱۲:۳۳:۵۰ ۱۷:۵۶:۱۱ ۱۸:۱۵:۱۸ ۲۳:۵۰:۲۳
جمعه ۲۵ بهمن ۱۳۹۸ ۰۵:۴۴:۳۵ ۰۷:۱۰:۵۴ ۱۲:۳۳:۴۹ ۱۷:۵۷:۱۶ ۱۸:۱۶:۲۰ ۲۳:۵۰:۲۵
شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ ۰۵:۴۳:۳۴ ۰۷:۰۹:۴۶ ۱۲:۳۳:۴۶ ۱۷:۵۸:۲۰ ۱۸:۱۷:۲۲ ۲۳:۵۰:۲۵
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ ۰۵:۴۲:۳۱ ۰۷:۰۸:۳۷ ۱۲:۳۳:۴۳ ۱۷:۵۹:۲۴ ۱۸:۱۸:۲۴ ۲۳:۵۰:۲۵
دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ ۰۵:۴۱:۲۶ ۰۷:۰۷:۲۶ ۱۲:۳۳:۴۰ ۱۸:۰۰:۲۷ ۱۸:۱۹:۲۵ ۲۳:۵۰:۲۳
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ ۰۵:۴۰:۲۰ ۰۷:۰۶:۱۵ ۱۲:۳۳:۳۵ ۱۸:۰۱:۳۰ ۱۸:۲۰:۲۶ ۲۳:۵۰:۲۱
چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ ۰۵:۳۹:۱۳ ۰۷:۰۵:۰۲ ۱۲:۳۳:۳۰ ۱۸:۰۲:۳۳ ۱۸:۲۱:۲۷ ۲۳:۵۰:۱۸
تصویر زمینه: بقعه امامزاده سلطان محمد (ع)، روستای اولیاجم