درباره

سوپر گوشت گنجی یک سوپر گوشت و قصابی واقع در شهر میانه، خیابان امام خمینی جنوبی است.