درباره

روستای درین درق یک روستا واقع در بخش مرکزی، دهستان کله بوزغربی است.