کوه بیوک داغی

بخش ترکمانچای

کوه بیوک قایا

بخش مرکزی

کوه بیوک گونی

بخش ترکمانچای

کوه پاپاخلی

بخش کاغذکنان

کوه پاپاخلی

بخش کاغذکنان

کوه پاسلی داغ

بخش ترکمانچای

کوه پالچیق لی باشی

بخش ترکمانچای

کوه پالخ

بخش مرکزی

کوه پیر

بخش مرکزی

کوه پیرداغ

بخش مرکزی

کوه پیرداغی

بخش مرکزی

کوه تره داغی

بخش کاغذکنان

کوه تژقلعه

بخش کاغذکنان

کوه توپ چکیلن

بخش مرکزی

کوه تونل اوستی

بخش ترکمانچای

کوه تونل اوستی

بخش ترکمانچای

کوه جان دره سی

بخش ترکمانچای

کوه جوشالیق داغی

بخش ترکمانچای