کوه اوزون کزه باشی

بخش ترکمانچای

کوه اوش تپه

بخش مرکزی

کوه اوش داش

بخش کاغذکنان

کوه اوکوزداش

بخش مرکزی

کوه اوونیک داغی

بخش کندوان

کوه ایت الن

بخش ترکمانچای

کوه ایدلی

بخش مرکزی

کوه ایلان دوشی

بخش ترکمانچای

کوه آیلی

بخش مرکزی

کوه اینک باخان

بخش کاغذکنان

کوه ایوخلو

بخش کاغذکنان

کوه باباکالاهی

بخش ترکمانچای

کوه باش قجل

بخش ترکمانچای

کوه باش یاسلان

بخش ترکمانچای

کوه بزقوش

بخش ترکمانچای

کوه بزقوش

بخش ترکمانچای

کوه بیوک داغ

بخش مرکزی

کوه بیوک داغ

بخش مرکزی