قصر پرده زربافت

مطهری شمالی

پرده سرای موسوی

خیابان مطهری شمالی

پرده سرای آتا

خیابان مطهری شمالی

پرده قدوسی

خیابان مطهری شمالی

پرده سرای سعید مختاری

خیابان مطهری شمالی

پرده حمید

خیابان مطهری شمالی

پرده سرای مهدیلو

خیابان مطهری شمالی

پرده سرای مهدیلو

خیابان معلم شمالی

پرده سرای پرد ایران

خیابان معلم شمالی

پاتریس یوسفی

خیابان معلم شمالی

پرده سرای اطلس

خیابان شهید مطهری جنوبی

پرده کمند

خیابان شهید مطهری جنوبی

پرده روشنک

خیابان شهید مطهری جنوبی

قصر پرده نوین

خیابان شهید مطهری جنوبی

قصر پرده اسپادانا

خیابان شهید مطهری جنوبی

پرده سرای حاجی زاده

خیابان آیت الله احمدی میانجی

تزئینات سایه گستر محمدی

خیابان شهید میانجی

پرده پرنیان

خیابان بانک ملی

پرده سرای الماس

خیابان امام خمینی