دبستان پسرانه مالک اشتر

خیابان کمربندی جنوبی

دبیرستان دخترانه قلم

خیابان آیت الله احمدی میانجی

دبیرستان پسرانه شاهد صادقی پور

خیابان آیت الله احمدی میانجی

دبستان دولتی دخترانه هاشمیه

خیابان امام خمینی جنوبی

دبیرستان شهید مطهری

خیابان امام خمینی جنوبی