آمادگی و دبستان غیر دولتی سپهر

خیابان شهید دکتر بهشتی