شرکت حفاری چشمه آبی

خیابان مطهری شمالی

شرکت تعاونی حفاری ۱۱۷۸ میانه

خیابان امام خمینی (ره) شمالی