پیرایش شاهرخ

خیابان شهید رحیمی

آرایشگاه گلها

خیابان شهید معیری

پیرایش کارینو

خیابان ۱۲ فروردین

پیرایش امین

خیابان شهید کریمی

آرایشگاه مردانه

خیابان امام خمینی

آرایشگاه گلشن

خیابان امام خمینی