روستای خناوند

بخش کندوان

روستای خواجه ده

بخش کندوان

روستای خواجه غیاث

بخش ترکمانچای

روستای خیرآباد

بخش کاغذکنان

روستای دادلو

بخش مرکزی

روستای داوند

بخش مرکزی

روستای دستجرد

بخش ترکمانچای

روستای دشاب

بخش کندوان

روستای دلیقیز

بخش کندوان

روستای دمیرچی

بخش مرکزی

روستای دنبلی

بخش کاغذکنان

روستای دوزنان

بخش مرکزی

روستای دیزج

بخش کندوان