روستای بالوجه

بخش کندوان

روستای بالیسین

بخش کندوان

روستای بجوان

بخش ترکمانچای

روستای برانقار

بخش کاغذکنان

روستای برز

بخش کندوان

روستای برزلیق

بخش ترکمانچای

روستای برنجق

بخش کندوان

روستای بقرآباد

بخش ترکمانچای

روستای بلفه تیمور

بخش ترکمانچای

روستای بلوکان

بخش ترکمانچای

روستای بناوران

بخش کندوان

روستای بهمن آباد

بخش کاغذکنان