روستای آق درک

بخش مرکزی

روستای آقورن

بخش مرکزی

روستای آلاتیمور

بخش ترکمانچای

روستای النجارق

بخش کندوان

روستای اندرودعلیا

بخش کاغذکنان

روستای اورنجق

بخش ترکمانچای

روستای آونلیق

بخش کندوان

روستای آوین

بخش کندوان

روستای آیدمیر

بخش کاغذکنان

روستای ایورق

بخش کندوان

روستای بادلو

بخش کاغذکنان

روستای بارگاه

بخش مرکزی

روستای باشماق

بخش مرکزی

روستای باطلاق

بخش مرکزی