روستای وگند

بخش مرکزی

روستای ولستان

بخش کاغذکنان

روستای ولیین

بخش مرکزی

روستای ونجان

بخش کندوان

روستای وهیل

بخش مرکزی

روستای یالقوزآغاج

بخش ترکمانچای

روستای یانبلاغ

بخش کاغذکنان

روستای ینگجه

بخش کندوان

روستای ینگجه

بخش ترکمانچای

روستای ینگی کند

بخش کاغذکنان