روستای مهماندوست

بخش ترکمانچای

روستای مونق

بخش کندوان

روستای ناولیق

بخش ترکمانچای

روستای نشق

بخش کندوان

روستای نشلانده

بخش کندوان

روستای نقاباد

بخش کندوان

روستای نقلان

بخش کندوان

روستای نودلق

بخش ترکمانچای

روستای نوروزآباد

بخش کاغذکنان

روستای نی بلاغ

بخش کندوان

روستای هفت چشمه

بخش کندوان

روستای همپا

بخش مرکزی

روستای هندلان

بخش کندوان

روستای وردوق

بخش مرکزی

روستای ورزقان

بخش ترکمانچای

روستای ورنکش

بخش ترکمانچای