دره تینالو

بخش مرکزی

دره تئوخ غیران

بخش ترکمانچای

دره جاره

بخش ترکمانچای

دره جامیش اولن

بخش ترکمانچای

دره جان آلان درسی

بخش ترکمانچای

کوه جان دره سی

بخش ترکمانچای

دره جفردرمانی

بخش مرکزی

دره جن بلاغی

بخش مرکزی

دره جهان درسی

بخش مرکزی

دره جیلفادرسی

بخش کندوان

دره جین بوغان

بخش کندوان

دره جین درسی

بخش مرکزی

دره چالی

بخش مرکزی

دره چالی دره

بخش کاغذکنان

کوه چاواردره داغی

بخش کاغذکنان