دره آلاتمیردره سی

بخش ترکمانچای

دره آلمالی

بخش مرکزی

دره الوران درسی

بخش کاغذکنان

دره آلی لیخ

بخش ترکمانچای

دره آلیخ

بخش ترکمانچای

دره امن یوردی

بخش کندوان

دره اوچ دره

بخش کندوان

دره اوچ دره لر

بخش مرکزی

دره اوچ دره لر

بخش مرکزی

دره اورتابولاغ

بخش ترکمانچای

دره اوزون دره

بخش کاغذکنان

دره اوزون دره

بخش مرکزی

دره اوزون دره

بخش مرکزی

دره اوزون گوزه بلاغی

بخش ترکمانچای

دره اوش داش درسی

بخش کاغذکنان