دره گلوجه

بخش کندوان

دره گلوجه درسی

بخش ترکمانچای

دره گن دره

بخش کاغذکنان

دره گن دره سی

بخش کندوان

دره گنودره سی

بخش ترکمانچای

دره گودره

بخش کاغذکنان

دره گوزوچی

بخش مرکزی

دره گوزوچی

بخش ترکمانچای

دره گون نی دره

بخش ترکمانچای

دره گونی دره سی

بخش کندوان

دره گونی دره سی

بخش ترکمانچای

دره گوی دره

بخش کاغذکنان

دره گیلیک درسی

بخش ترکمانچای

دره لیلی اولن دره سی

بخش ترکمانچای

دره لیلی داغی

بخش مرکزی

دره محرم چای

بخش کندوان