دره کهریزدرسی

بخش مرکزی

دره کهریزدره

بخش کندوان

دره کهول باشی

بخش کاغذکنان

دره کوتان

بخش ترکمانچای

دره کوربلاغ

بخش ترکمانچای

دره کوربلاغ

بخش ترکمانچای

دره کورده ده درسی

بخش ترکمانچای

دره کول کهریز

بخش مرکزی

دره کوم نی دره

بخش ترکمانچای

دره گامیش اوچان

بخش کندوان

دره گاوچال

بخش کندوان

دره گچه قیه

بخش مرکزی

دره گچه قیه

بخش مرکزی

دره گردره

بخش ترکمانچای

دره گل دره

بخش ترکمانچای

دره گل دره

بخش ترکمانچای

دره گل دیبی

بخش ترکمانچای

دره گلوجه

بخش کندوان