دره ازنودره سی

بخش ترکمانچای

دره ازودرسی

بخش ترکمانچای

دره آستانجین درسی

بخش کاغذکنان

دره استماراق اوستی

بخش ترکمانچای

دره آشاقی باغ

بخش مرکزی

دره آغ دره سی

بخش کندوان

دره آغ مودلن

بخش مرکزی

دره آغاج آغاج

بخش کندوان

دره آغبلاغ

بخش کاغذکنان

دره آغدشت دره سی

بخش ترکمانچای

دره آغدشت دره سی

بخش ترکمانچای

دره اغول دره

بخش مرکزی

دره اغول دره

بخش مرکزی

دره آق بلاغ

بخش مرکزی