دره قانی دره

بخش مرکزی

دره قانی زمی

بخش کندوان

دره قانی گوزه

بخش کندوان

دره قدوخ دره

بخش مرکزی

دره قدیم یل

بخش مرکزی

دره قرجلر

بخش کندوان

دره قرجلردرسی

بخش کندوان

دره قرسودرسی

بخش مرکزی

دره قره آغاشلی

بخش ترکمانچای

دره قره اولن

بخش مرکزی

دره قره اولن

بخش مرکزی

دره قره داش چای

بخش کندوان

دره قره زمی

بخش ترکمانچای

دره قره غان

بخش مرکزی

دره قره قوش دره سی

بخش ترکمانچای