دره فندقلوچای

بخش کندوان

دره قاخیدی

بخش ترکمانچای

دره قارابلاغ

بخش کندوان

دره قارابیاخ

بخش مرکزی

دره قاراداشلار

بخش ترکمانچای

دره قارادره

بخش کاغذکنان

دره قاراقانلی

بخش مرکزی

دره قاراقیه

بخش مرکزی

دره قاراگونی

بخش ترکمانچای

دره قازان بلاغی

بخش ترکمانچای

دره قازان بلاغی

بخش ترکمانچای

دره قاطارقیه سی

بخش ترکمانچای

دره قاطارقیه سی

بخش ترکمانچای

دره قالاچای

بخش کندوان

دره قالادرسی

بخش مرکزی

دره قانقال لی دره

بخش ترکمانچای

دره قانی دره

بخش کندوان

دره قانی دره

بخش کندوان