اورمان دره‌سی

روستای بالسین

نانوایی دره خرمن (تقی لو)

خیابان آتش نشانی

دره آت درسی

بخش ترکمانچای

دره آت دره

بخش ترکمانچای

دره اجاق دره سی

بخش ترکمانچای

دره آچاچی درسی

بخش ترکمانچای

دره احمدآباد

بخش کاغذکنان

دره آرپاچوقورو

بخش کاغذکنان

دره آرپاچوگورو

بخش کاغذکنان

دره ارتولو

بخش ترکمانچای

دره ارجه قایا

بخش مرکزی

دره ارس ولین

بخش کندوان

دره آزتکش

بخش مرکزی

دره ازگ درسی

بخش ترکمانچای

دره ازنو

بخش ترکمانچای

دره ازنو

بخش ترکمانچای