خشکه پزی گلنان 2

خیابان معلم جنوبی

نان روغنی و ایشلی فطیر

خیابان آزادگان شمالی

نان روغنی و فطیر برادران گروسی

خیابان شهید دکتر بهشتی

خشکه پزی نوین

خیابان شهید دکتر بهشتی

ایشلی فطیر

خیابان شهید مطهری جنوبی

خشکه پزی خیام

خیابان خیام شمالی

خشکه پزی محله

خیابان فرهنگیان جنوبی

خشکه پزی

خیابان آزادگان جنوبی

فطیر

خیابان بلوار زینبیه

فطیر سوغاتی کریمی

خیابان بلوار زینبیه

ایشلی فطیر

خیابان آیت الله احمدی میانجی

فطیر سنتی - ایشلی فطیر

خیابان شهید عابدینی

فطیر سوغاتی کریمی

خیابان شهید رحیمی

فطیر سنتی گل گندم

خیابان شهید رحیمی

فطیر سنتی

خیابان شهید رحیمی

فطیر تبریز

خیابان شهید رحیمی