جگرکی و کباب معلم

خیابان مطهری شمالی

ایستگاه تقویت

خیابان ۳۰ متری ولیعصر

کله پزی

خیابان شهید دکتر بهشتی

جگر آبگوشت مهنام

خیابان بلوار زینبیه

جگرکی البرز

خیابان بلوار زینبیه

ساندویچی تاملی

خیابان آیت الله احمدی میانجی

غذاخوری طاها

خیابان ابوذر

ساندویچی و کبابی

خیابان آتش نشانی

جگرکی سن دیین

خیابان شهید عابدینی

جگرکی قافلان

خیابان بعثت

اغذیه عمو رحیم

خیابان شهید میانجی

جگرکی سلیمانی

خیابان بانک ملی

جگرپزی سالار

خیابان امام خمینی