زندان میانه

خیابان شهدا

مرکز تلفن ولیعصر

خیابان شهدا

اداره امور منابع آب میانه

خیابان شهید ایرج صالحی

اداره بهره برداری

خیابان شهید رحیمی

شرکت ارتباطات زیر ساخت

خیابان شهید رحیمی

شبکه بهداشت و درمان میانه

خیابان شهید موسوی