مسجد تاریخی خاتون آباد

روستای خاتون آباد

مسجد تاریخی شیخ طبق

روستای شیخ طبق

مسجد تاریخی خوبستان

روستای خوبستان

مناره تاریخی امامزاده اسماعیل (ع)

خیابان امام خمینی (ره) جنوبی