سالن زیبایی تاج محل

خیابان بانک ملی

عروس سرای عروسان

خیابان بانک ملی

زیبا سرای صدف

خیابان بانک ملی

سالن زیبایی پری چهر

خیابان شهید رحیمی

عروس سرای دلیشا

خیابان شهید رحیمی

سالن آرایشی و زیبایی سودا

خیابان شهید موسوی

انستیتو زیبایی ویسپرد

خیابان شهید کریمی

سالن زیبایی ماه رویان

خیابان شهید کریمی