عروس سرای دلیشا

خیابان شهید رحیمی

آرایشگاه گلها

خیابان شهید معیری

سالن آرایشی و زیبایی سودا

خیابان شهید موسوی

انستیتو زیبایی ویسپرد

خیابان شهید کریمی

سالن زیبایی ماه رویان

خیابان شهید کریمی

آرایشگاه مردانه

خیابان امام خمینی

آرایشگاه گلشن

خیابان امام خمینی