سالن زیبایی بانو ماهک

خیابان شهید نریمان همتی

آرایشگاه شاپور

خیابان خیام جنوبی

سالن آرایشی معجره

خیابان شهید میانجی

سالن آرایش زیبایی یاشنا

خیابان شهید چمران

زیبا سرای نسیم

خیابان شهید چمران

سالن زیبایی الشن

خیابان استقلال

سالن آرایش کرشمه

خیابان ۱۷ شهریور

سالن زیبایی دلربا

خیابان شهید میانجی

سالن زیبایی آنیکا

خیابان شهید میانجی

سالن زیبایی پاموک

خیابان شهید میانجی

سالن آرایشی و زیبایی لیانا

خیابان شهید میانجی

سالن آرایش و زیبایی چهره

خیابان شهید میانجی

سالن زیبایی تاج محل

خیابان بانک ملی

عروس سرای عروسان

خیابان بانک ملی

زیبا سرای صدف

خیابان بانک ملی

سالن زیبایی پری چهر

خیابان شهید رحیمی