سنگ اطمینان (کارگر)

خیابان بلوار زینبیه

روستای کوهسالارعلیا

بخش ترکمانچای

فروشگاه رنگ و ابزار آلات

خیابان امام خمینی

دره گیلیک درسی

بخش ترکمانچای

رودخانه سیدلر

بخش کندوان

کالای برق نور (اصغری)

خیابان بلوار زینبیه

نانوایی بربری

خیابان مطهری شمالی

سوپر مارکت

خیابان ۲۲ بهمن

تاکسی بعثت

خیابان بعثت

سوپر مرغ آراز

خیابان شهید رحیمی

سبزی فروشی

خیابان شهید دکتر بهشتی

کاشی و سرامیک

خیابان کشاورزان

دانشکده علوم پزشکی

خیابان بلوار زینبیه

فروشگاه بزرگ موسوی

خیابان فرهنگیان جنوبی

تعمیرگاه دوچرخه قدیمی

خیابان شهید نریمان همتی