فروشگاه و تعمیرگاه پیشتاز موتور

خیابان شهید دکتر بهشتی

سوپر پاک

خیابان آیت الله طالقانی

الکتریکی ارجمند

خیابان شهید بهشتی

دره نولوخ درسی

بخش ترکمانچای

کوه مصلی گدیگی

بخش ترکمانچای

بانک ملت

خیابان امام خمینی

فروشگاه میمندی

خیابان آتش نشانی

کوه دودول آتان داغی

بخش ترکمانچای

سوپر مارکت سلیمانی

خیابان شهید رحیمی

دفتر ازدواج و طلاق رسمی شماره ۱۲۰

خیابان امام خمینی جنوبی

کوه آقداغ

بخش کاغذکنان

دره ارجه قایا

بخش مرکزی

آهنگری سعید

خیابان شهید باکری

کوه سیدنظرداغی

بخش ترکمانچای

چشمه گویی بلاغ

بخش ترکمانچای

دره آق دوز

بخش مرکزی

ارزانسرای اصغری

خیابان امام خمینی

سالن زیبایی اولدوز

خیابان ارشاد

کاشی و سرامیک

خیابان کشاورزان

دره قارابیاخ

بخش مرکزی