کباب سنتی سعید

خیابان شهید دکتر بهشتی

سوپر مارکت سید یعقوب

خیابان شهید دکتر بهشتی

خیاطی صدف

خیابان کشاورزان