دفتر اسناد رسمی شماره ۵ (ایرج جعفری)

خیابان امام خمینی جنوبی