روستای برانقار

بخش کاغذکنان

مسجد ولیعصر

شهر میانه

چاپ سعید

خیابان بانک ملی

لبنیاتی فردی

خیابان آزادگان جنوبی

کادوئی پارمیدا

خیابان مطهری شمالی

مسجد قمر بنی هاشم (ع)

خیابان شهید بهشتی

کوه پالچیق لی باشی

بخش ترکمانچای

کاور مبل پویا

خیابان بانک ملی

لبنیات فروشی

خیابان شهید دکتر بهشتی

روستای صومعه سفلی

بخش ترکمانچای

کوه قاراداغ

بخش مرکزی

فروشگاه میمندی

خیابان آتش نشانی

دبیرستان دخترانه ترنم - دوره اول

خیابان فرهنگیان شمالی