فروشگاه لوازم کامپیوتر

خیابان شهید فرقانی

خیاطی دیبا

خیابان کشاورزان

دره دوشانی دره

بخش ترکمانچای

تعمیرگاه مکانیکی مهدی حسینی

خیابان بلوار زینبیه

موبایل علیزاده

خیابان امام خمینی

پلیس راهنمایی و رانندگی

خیابان بلوار زینبیه

دره باغ دره سی

بخش مرکزی

اتو سرویس غلامرضا افتخاری

خیابان بلوار زینبیه

فروشگاه پوشاک زنانه

خیابان شهید چمران

سوپر مارکت رزاقی

خیابان آتش نشانی

املاک چمران

خیابان شهید چمران

سوپر مرغ عمو کاظم

خیابان امام خمینی جنوبی

کابینت سازی سینا

خیابان شهید موسوی

سالن زیبایی پریماه

خیابان معلم جنوبی

روستای اورنجق

بخش ترکمانچای

بیمه معلم نمایندگی مشایخی

خیابان مطهری جنوبی