درباره

مسجد جامع یک مسجد واقع در بخش مرکزی، دهستان کله بوزشرقی است.