درباره

میکرو سخت افزار شیخی یک فروشگاه کامپیوتر واقع در شهر میانه، خیابان خیام جنوبی است.