درباره

اتو صافکاری و نقاشی سیتروئن یک صافکاری و نقاشی اتومبیل واقع در شهر میانه، خیابان شهید بهشتی است.