درباره

نمایشگاه اتومبیل حیدر بابا یک نمایشگاه اتومبیل واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.