درباره

دره یون یوان دره یک دره واقع در بخش مرکزی، دهستان کله بوزغربی است.