درباره

مسجد حضرت ابوالفضل یک مسجد واقع در بخش مرکزی، دهستان قزل اوزن است.