درباره

دره حسن درسی یک دره واقع در بخش مرکزی، دهستان کله بوزغربی است.