درباره

مسیل انیکی دهنه یک مسیل واقع در بخش مرکزی، دهستان اوچ تپه شرقی است.