درباره

بانک ملی ایران یک بانک ملی واقع در شهر میانه، خیابان امام خمینی جنوبی است.